For FX Traders..

FX初心者への為替情報

FX経済指標:固定資産投資(前年比)-中国

日付 時間 国名 指標 Rank 前回 予想 結果
2014/1/20  11:00  中国  12月固定資産投資  +19.9%  +19.8%  +19.6% 
2013/12/10  14:30  中国  11月固定資産投資  +20.1%  +20.0%  +19.9% 
2013/11/9  14:30  中国  10月固定資産投資  +20.2%  +20.2%  +20.1% 
2013/10/18  11:00  中国  9月固定資産投資(前年比)  +20.3%  +20.3%  +20.2% 
2013/9/10  14:30  中国  8月固定資産投資(前年比)  +20.1%  +20.2%  +20.3% 
2013/8/9  14:30  中国  7月固定資産投資(前年比)  +20.1%  +20.0%  +20.1% 
2013/7/15  11:00  中国  6月固定資産投資(前年比)  +20.4%  +20.2%  +20.1% 
2013/5/13  14:30  中国  4月固定資産投資(前年比)  +20.9%  +21.0%  +20.6% 
2013/4/15  11:00  中国  3月固定資産投資(前年比)  +21.2%  +21.3%  +20.9% 
2013/3/8    中国  2月固定資産投資(前年比)  +20.6%  +20.7%  +21.2% 
2013/1/18  11:00  中国  12月固定資産投資(前年比)  +20.7%  +20.7%  +20.6% 
2012/11/9  14:30  中国  10月固定資産投資(前年比)  +20.5%  +20.6%  +20.7% 
2012/10/18  11:00  中国  9月固定資産投資(前年比)  +20.2%  +20.2%  +20.5% 
2012/8/9  14:30  中国  7月固定資産投資(前年比)  +20.4%  +20.6%  +20.4% 
2012/7/13  11:00  中国  6月固定資産投資(前年比)  +20.1%  +20.0%  +20.4% 
2012/5/11  14:30  中国  4月固定資産投資(前年比)  +20.9%  +20.5%  +20.2% 
2012/4/13  11:00  中国  3月固定資産投資(前年比)  +21.5%  +21.0%  +20.9% 
2012/3/9  14:30  中国  2月固定資産投資(前年比)  +23.8%  +20.5%  +21.5% 
2012/1/17  11:00  中国  12月固定資産投資(前年比)  +24.5%  +24.1%  +23.8% 
2011/12/9  14:30  中国  11月固定資産投資(前年比)  +24.9%  +24.8%  +24.5% 
2011/11/9  14:30  中国  10月固定資産投資(前年比)  +24.9%  +24.8%  +24.9% 
2011/10/18  11:00  中国  9月固定資産投資(前年比)  +25.0%  +24.8%  +24.9% 
2011/9/9    中国  8月固定資産投資(前年比)  +25.4%  +25.2%  +25.0% 
2011/8/9  16:30  中国  7月固定資産投資(前年比)  +25.6%  +25.5%  +25.4% 
2011/3/11  11:00  中国  2月固定資産投資(前年比)  +24.5%  +23.0%  +24.9% 
2011/1/20  11:00  中国  12月固定資産投資(前年比)  +24.9%  +25.0%  +24.5% 
2010/11/11  11:00  中国  10月固定資産投資(前年比)  +24.5%  +24.4%  +24.4% 
2010/10/21  11:00  中国  9月固定資産投資(前年比)  +24.8%  +24.6%  +24.5% 
2010/8/11  11:00  中国  7月固定資産投資(前年比)  +25.5%  +25.3%  +24.9% 
2010/7/15  11:00  中国  6月固定資産投資(前年比)  +25.9%  +25.2%  +25.5% 
2010/6/11  11:00  中国  5月固定資産投資(前年比)  +26.1%  +25.7%  +25.9% 
2010/5/11  11:00  中国  4月固定資産投資(前年比)  +26.4%  +26.0%  +26.1% 
2010/4/15  11:00  中国  3月固定資産投資(前年比)  +26.6%  +26.0%  +26.4%